Tàu cao tốc 45 khách

Các thông số cơ bản:

Kích thước chính: LxBxDxd        11,01×2,55×1,55×0,54

Số lượng máy chính:                   2

Tổng công suất:                           400CV

Số hành khách:                            45K

 

 

Danh mục: